Skip to main content

Obchodní podmínky

Všeobecné prodejní a dodací podmínky firmy Gebo Bohemia, spol. s r.o.

se sídlem Čestlice 272, 251 01 Říčany, IČO: 25116070
C 51047 vedená u Městského soudu v Praze

1. Obecně

Tyto podmínky platí i bez výslovné zmínky při ústních a telefonických jednáních o všech – i budoucích – dodávkách a službách s obchodníky, pokud smlouva patří k provozu jejich živnosti, i s právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštní veřejně právní moci. Dodací smlouvy a jiné dohody, zvláště pokud tyto podmínky pozměňují, se stávají z naší strany závaznými až písemným potvrzením. To platí i o prohlášeních zástupců a obchodních cestujících a vůči nim. Z tichého vzdání se dodržení písemné formy z naší strany při odchylných ustanoveních nebo vedlejších dohodách v minulosti nelze vyvozovat vzdání se dodržení zde dotčených ustanovení.

Nákupní podmínky kupujícího jsou s tímto výslovně v rozporu. Nezavazují nás ani v případě, že s nimi při uzavření smlouvy nejsme výslovně v rozporu. Nejpozději s převzetím našeho zboží se tyto Prodejní a dodací podmínky považují za uznané.

Obvyklé technické a konstruktivní změny našich podmínek zůstávají vyhrazeny, pokud kupujícího nepřijatelně nepoškozují a nedotýkají se použitelnosti předmětu koupě.

Nároky kupujícího nelze nikomu postoupit.

2. Ceny

V případě změny cen se dodávající zavazuje informovat kupujícího minimálně 30 dnů před zavedením nových cen.

Naše ceny platí netto ex works (ze závodu) včetně dopravného a včetně balení, a to pro velikosti zakázek od 2 500 Kč bez DPH / 120 EUR (pro zboží ze skupiny Gebo Quick a Gebo Speciál), pro zboží z dalších skupin musí být hodnota objednávky min. 5 000 Kč bez DPH / 200 EUR. U objednávek s nižší hodnotou zboží netto se fakturuje doprava. U zakázek, u nichž nejsou dohodnuty ceny, platí naše ceníkové ceny platné v den objednání. U dílčích dodávek, k nimž jsme oprávněni, se každá jednotlivá zásilka fakturuje zvlášť.

3. Platební podmínky

Pokud není dohodnuto jinak, jsou platební podmínky a termíny uvedené v našich fakturách závazné. Pokud nejsou uvedeny žádné informace, jsou naše faktury splatné okamžitě a bez odpočtu (skonta). Skonto se poskytuje pouze na základě samostatné dohody a pouze na částku faktury po odečtení případných dobropisů. Platba musí být provedena nezávisle na převzetí zboží, aniž by bylo dotčeno právo reklamovat vady. Zápočet a zádržné kvůli nárokům kupujícího jsou vyloučeny, leda že by byly námi výslovně uznány nebo zákonem stanoveny. Firma Gebo Bohemia, spol. s r.o. je při prodlení platby oprávněna uplatnit zvláštní náklady na upomínky a náklady, které vznikly následkem prodlení platby. Při zpoždění platby účtujeme úroky zvýšený o 8procentních bodů nad zákonný úrok. Uplatnění vyšší úrokové ztráty zůstává vyhrazeno; stejně tak i uplatnění dalších nároků v případě zpoždění.

Okolnosti, které mohou snížit bonitu objednatele – zejména změny vlastnictví, společenské formy, změna adresy nebo postoupení pohledávek třetím osobám – musí kupující neprodleně sdělit.

Nedodržení platebních podmínek, prodlení nebo jiné okolnosti, které mohou z našeho pohledu snížit bonitu zákazníka, mají za následek okamžitou splatnost všech pohledávek, nezávisle na splatnosti eventuálních přijatých směnek. Prodlení plateb nás opravňuje chybějící dodávky uskutečnit jen proti platbě předem, po přiměřené dodatečné lhůtě (pokud je to nevyhnutelné) odstoupit od smlouvy a případně žádat náhradu škody, další odprodej nebo zpracování předmětů výhrady vlastnictví kupujícímu zakázat a tyto předměty zejména na náklady kupujícího vzít zpět do vlastnictví a zrušit povolení inkasa udělené na základě výhrady vlastnictví. Kupující souhlasí již nyní s vyjmenovanými případy vrácení dodaného zboží. Odstoupení od smlouvy při vrácení je možné pouze v případě, že to výslovně prohlásíme. Náklady vzniklé v důsledku vrácení jdou k tíži kupujícího. Dodání zboží, které bylo vzato zpět bez výslovného prohlášení o vrácení, může kupující požadovat až po úplném zaplacení kupní ceny a všech nákladů.

4. Výhrada vlastnictví

Veškeré dodávky se uskutečňují za výhrady vlastnictví; vlastnictví přechází na kupujícího až tehdy, když kupující splnil veškeré závazky vůči nám, plynoucí z jakéhokoliv právního důvodu. U běžného účtu slouží vyhrazené vlastnictví k zajištění naší saldo pohledávky; to platí i tehdy, jestliže jednotlivé nebo veškeré pohledávky byly přijaty na příchozí účet a vytvořeno a uznáno saldo. Jakékoli opracování nebo zpracování vyhrazeného zboží provádí kupující pro prodávajícího jako pro výrobce; aniž by to vedlo k jakýmkoli závazkům pro prodávajícího. Pokud bude vyhrazené zboží spojeno, smícháno nebo zpracování s předměty, které nám nepatří, máme spoluvlastnictví na nové věci v poměru účetní hodnoty vyhrazeného zboží ke zbylému zpracovanému zboží v okamžiku zpracování, spojení a smíchání. Získá-li kupující výhradní vlastnictví nové věci, souhlasí smluvní strany, že kupující poskytne prodávajícímu spoluvlastnictví této věci v poměru hodnoty zpracované, spojené nebo smíchané vyhrazené věci a toto spoluvlastnictví pro prodávajícího bezúplatně zachová. Pohlíží-li se na tu druhou věc jako na hlavní, přenese kupující podílové spoluvlastnictví podle míry účetní hodnoty, jakmile mu hlavní věc bude patřit.

Kupující smí vyhrazené zboží prodat nebo zpracovat jen v obvyklém obchodním styku, pokud není zpoždění platby, pohledávka z prodeje nebo zpracování přechází fakticky na prodávajícího a kupující se se svými odběrateli dohodl na výhradě vlastnictví v podobě odpovídající těmto podmínkám. S ukončením smlouvy nám zákazník (kupující) postupuje veškeré nároky se všemi vedlejšími právy a zárukami, které mu vznikly prodejem nebo zpracováním vyhrazeného zboží třetím osobám, a to s okamžitou platností. Jestliže bude vyhrazené zboží kupujícím (po zpracování / spojení) společně se zbožím, které nepatří prodávajícímu, dále prodáno, kupující postupuje již nyní pohledávky vzniklé z prodeje ve výši hodnoty vyhrazeného zboží se všemi vedlejšími právy a předností před zbytkem. My postoupení přijímáme. Kupující je oprávněn k inkasu těchto pohledávek i po postoupení. Oprávnění prodávajícího pohledávky sám inkasovat zůstává tímto nedotčené. Prodávající se však zavazuje pohledávky neinkasovat, dokud kupující nedostojí svých platebních a jiných závazků. Můžeme požadovat, aby nám kupující oznámil postoupené pohledávky a jeho dlužníky, předal údaje potřebné pro inkaso a vydal s tím související podklady, a sdělil dlužníkům své postoupení. Máme kdykoliv právo, kupující se na naši žádost zavazuje postoupení zveřejnit. Kupující (zákazník) se zavazuje nám podat informaci o tom, kde zůstalo zboží, i o postoupených pohledávkách, k tomu nám umožnit nahlédnout do účetních knih a vydat nám příslušené podklady.

Jestliže hodnota nám náležejících jistin / záruk překračuje celkovou pohledávku vůči zákazníkovi o víc než 20 %, jsme povinni na požádání zákazníka a podle naší volby odpovídající jistiny / záruky uvolnit.

5. Dodací podmínky a překážky v dodávce

Dodržení dodacích lhůt předpokládá, že kupující odpovídajícím způsobem dostál svým platebním závazkům plynoucích z těchto podmínek. Zboží je dodáváno do 48 hodin, pokud není zákazník informován o výjimce.

Udávané časy dodání a dodací lhůty je třeba považovat za přibližné, nikoliv závazné. Závaznost a časy dodání se dohadují jen s podmínkou správné a včasné vlastní dopravy. Pokud k ní nedojde, jsme podle vlastní volby oprávněni k odstoupení od smlouvy bez náhrady, nebo se dodací lhůta odpovídajícím způsobem prodlouží. Dodací lhůty se vztahují k okamžiku odeslání. Ohlášením o připravenosti k odběru se považují za splněné, pokud zboží bez našeho zavinění nemůže být včas expedováno.

Pro případ, že výkon / služba není k dispozici a naší volbou je zrušení smlouvy, zavazujeme se skutečnost, že výkon / služba není k dispozici, našemu zákazníkovi bez průtahů oznámit a případné zálohy nebo jiné předplatby bez průtahů vrátit.

V případě zpoždění dodávky může prodávající po marně uplynulé přiměřené dodatečné lhůtě od smlouvy odstoupit, v případě nemožnosti (výluka povinnosti plnění) má toto právo i bez dodatečné lhůty. Zpoždění dodávky je postaveno na úroveň nemožnosti, pokud se dodávka neuskuteční déle než dva měsíce. Nároky na náhradu škody (včetně případných následných škod) a náhrada výloh je vyloučena, pokud nenastane něco z následujícího odstavce:

Právě upravené ustanovení o ručení neplatí, pokud je dohodnuta výluka nebo omezení ručení za škody na životech, škody tělesné a zdravotní, které jsou způsobeny porušením povinností uživatele nebo jeho zákonným zástupcem nebo pomocníkem uživatele při plnění, a to úmyslným nebo z nedbalosti; stejně tak neplatí, pokud byla dohodnuta výluka nebo omezení ručení za jiné škody, které jsou způsobeny porušením povinností uživatele nebo jeho zákonným zástupcem nebo pomocníkem při plnění, a to úmyslným nebo z hrubé nedbalosti. Pokud bychom porušili podstatnou smluvní povinnost, je ručení omezeno na smluvně typické škody; mimo to je podle předchozího odstavce vyloučeno. Pro případ náhrady výloh platí odpovídajícím způsobem předchozí ustanovení.

Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy (i částečně), pokud nastaly okolnosti, které jsou mimo naši vůli a sféru vlivu a které navzdory přijatelné péči nemůžeme odvrátit, zvláště v případě vyšší moci, zpoždění v dodávkách podstatných surovin, v případě uzavírek i u našich subdodavatelů a jiných okolnostech.

6. Vrácení zboží

Zboží nesmí být starší než 2 roky. Je třeba podložit dodacím listem, se kterým bylo naše zboží dodáno. Vratku je možné provést dle dohody. Zboží musí být ve 100 % stavu, nepoužité a musí odpovídat naší aktuální sérii. Manipulační poplatek spojený s navrácením zboží činí 25 % z ceny, za kterou byl produkt zákazníkovi prodán. Dopravní náklady na vratku nese ten, kdo zboží vrací. Výše uvedené podmínky se samozřejmě netýkají reklamací.

7. Rozměry a váhy

Obrázky, rozměry a váhy v našich seznamech, nabídkách a potvrzeních jsou pouze přibližné hodnoty.

8. Reklamace zboží

Reklamace vadného zboží se řídí obchodním zákoníkem a reklamačním řádem Gebo Bohemia, spol. s r.o.

9. Místo plnění /rozhodné právo/soudní příslušnost

Místem plnění dodávky je místo expedice. Místem plnění pro ostatní aspekty smlouvy je sídlo naší společnosti 251 01 Říčany, Čestlice 272. Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla Gebo Bohemia, spol. s r.o. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.

Jsme oprávněni kupujícího zažalovat u jeho všeobecného příslušného soudu. Platí právo České republiky.

Výše uvedené platí i pro všechny, kdo ručí za závazky kupujícího (např. nákupní svazy).

10. Ostatní

Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto prodejních podmínek zcela nebo částečně neúčinná nebo neplatná, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní partneři se navíc zavazují souhlasit s ustanovením, jehož prostřednictvím je v hospodářském výsledku do značné míry dosaženo smyslu a účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení.